cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:


Zgłoszenie do LEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej. Do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek zgłoszeniowy do LEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CeZ/Centum e-Zdrowia pod numerem telefonu 19239, czynną całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta) lub pocztą e-mail smk-serwis@cez.gov.pl.


Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.


Najbliższy LEK zostanie przeprowadzony w dniu 21 września 2024 r. (sobota) Zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty termin ten może ulec zmianie.


Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LEK składanego w języku polskim. Bezpłatne zgłoszenie po raz drugi do LEK albo LDEK jest możliwe jedynie w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego. Zgłoszenie do LEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego rachunku bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
IBAN: PL[numer wygenerowany przy składaniu wniosku]
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana co do zasady za pomocą SMK.


Zgłaszający się do LEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza.


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 2 ww. rozporządzenia. Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Wynik LEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.


Osobie, która złożyła LEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6a. Świadectwa nie wydaje się w przypadku ponownego przystąpienia do LEK, jeżeli zdający uzyskał wynik niższy od zdobytego poprzednio. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LEK, następuje na wniosek zdającego (wzór wniosku), który należy złożyć przez ePUAP albo wysłać przesyłką pocztową. Dyrektor CEM dokonuje poboru opłaty z tytułu kosztów ponownego przesłania nieodebranego świadectwa LEK. Opłata w wysokości 15 zł powinna być uiszczana przelewem bankowym na rachunek numer: 65 1010 0068 7900 9001 2345 9901. Do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.


Na wniosek zdającego, złożony przez ePUAP albo wysłany przesyłką pocztową, Dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LEK oraz – w przypadku błędów – dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 30 1010 0068 7900 9501 2345 9995, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 515 789 272 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.


1. Wzór wniosku o korektę świadectwa LEK.
2. Wzór wniosku o zwrot opłaty za LEK
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa LEK
4. Wzór wniosku o ponowne wysłanie świadectwa LEK