cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (zwanego dalej CEM), działając na podstawie art. 16s. ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 r. podjął decyzję o unieważnieniu egzaminu ustnego jednego zdającego, który to egzamin wchodził w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej PES) w dziedzinie reumatologii w sesji jesiennej 2013 r. Powodem unieważnienia było naruszenie postawień art. 16u ust. 1 i nast. ww. ustawy oraz § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26). Art. 16u ust. 1 ustawy stanowi, że PES jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej PKE. Z kolei w myśl art. 16u ust. 5. ustawy, Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia PES w ustalonych miejscach i terminach, wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne, z zachowaniem odpowiednich reguł reprezentatywności. Szczegóły dotyczące zasad powołania członków PKE normuje § 26 rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor CEM powołał Zespół Egzaminacyjny w odpowiednim składzie (4-osobowym), jednakże jeden z członków Zespołu był nieobecny z przyczyn zdrowotnych, kolejny zaś wyłączył się z udziału w egzaminie, gdyż był uprzednio kierownikiem specjalizacji osoby składającej egzamin. Egzaminator ten został zast±piony przez inną osobę, wskazaną przez Zespół Egzaminacyjny. Osoba ta nie została jednak powołana przez Dyrektora CEM według wymaganej procedury. Nie była zatem uprawniona do przeprowadzenia egzaminu, który w efekcie został przeprowadzony jedynie przez 2 osoby. Postępowanie takie narusza zaś postanowienie art. 16u ust. 5 zdanie 2 ustawy, który stanowi, że egzamin jest przeprowadzany przez co najmniej 3 członków PKE.

Dyrektor CEM uznał więc, iż zostały spełnione przesłanki art. 16s ust. 10 ustawy. Według tego przepisu, w razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PES lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PES Dyrektor CEM może unieważnić PES w całości albo w części, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo wszystkich zdających. Dyrektor CEM stwierdził, że egzamin ustny, do którego przystąpił zdający został dotknięty rażącym uchybieniem formalnym. Uzasadnione było więc jego unieważnienie.