cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (zwanego dalej "CEM"), działając na podstawie art. 16s. ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) informuje, że w dniu 20 listopada 2013 r. podjął decyzję o unieważnieniu egzaminu ustnego jednej zdającej, który to egzamin wchodził w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej "PES") w dziedzinie medycyny rodzinnej w sesji jesiennej 2013 r. Powodem unieważnienia było naruszenie postawień § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26). Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy Dyrektor CEM ustalił, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego. W przedmiotowej sprawie zdająca przystąpiła do egzaminu ustnego mimo nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu testowego. Dyrektor CEM uznał więc, iż zostały spełnione przesłanki art. 16s ust. 10 ustawy. Według tego przepisu, w razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PES lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PES Dyrektor CEM może unieważnić PES w całości albo w części, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo wszystkich zdających. Dyrektor CEM stwierdził, że egzamin ustny, do którego przystąpiła zdająca został dotknięty rażącym uchybieniem formalnym. Uzasadnione było więc jego unieważnienie.