cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Egzaminy specjalizacyjne

Dodatkowe informacje/wytyczne


Komunikat w sprawie ustnych egzaminów zdalnych PES.

Zasady przeprowadzania PES są uregulowane w:


Zgłoszenie do PES następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo okręgowej izbie lekarskiej.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CeZ/Centum e-Zdrowia pod numerem telefonu 19239 lub pocztą e-mail smk-serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).


Lekarze, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PES.


Lekarze tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody (odpowiednio Ministra Obrony Narodowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych) o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PES. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.


Lekarze, którzy byli już dopuszczeni do PES.


Lekarze tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PES.


Wniosek zgłoszeniowy do PES składa się (za pomocą SMK) do dnia:


Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


Opłatą egzaminacyjną objęte jest 3 i kolejne zgłoszenie do PES. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer jest podawany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu. Opłaty egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa i nie zasilają budżetu CEM.


PES jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych tj.:
1) w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 31 maja,
2) w sesji jesiennej - od dnia 1 października do dnia 20 grudnia.

Wykaz terminów egzaminów jest na bieżąco uaktualniany niezwłocznie po ustaleniu daty egzaminu. W wykazie tym podawana jest również informacja o czasie trwania egzaminu testowego.


Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.


Lekarz może składać PES pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Egzamin testowy wchodzący w skład PES polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Część testową PES uważa się za zaliczoną z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu przez lekarza co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.


W przypadku, gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy Dyrektor CEM ustalił, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie egzaminu testowego.


Wynik PES jest przekazywany lekarzowi za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM. Wynik PES nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Lekarz, który nie przystąpił do PES w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PES, może przystąpić do PES w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W takim wypadku konieczne jest ponowne zgłoszenie za pomocą SMK.


Wynik pozytywny z części PES jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z jednej części PES albo nieprzystąpienia do części PES w ustalonym terminie, lekarz może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PES.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do PES w kolejnej najbliższej sesji egzaminacyjnej przypadającej po dniu dyskwalifikacji.


Lekarzowi, który złożył PES, Dyrektor CEM wydaje dyplom PES w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.


Na wniosek lekarza, który złożył PES, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu – a w przypadku błędu – dokonuje korekty dyplomu PES. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 22 1010 0068 7900 9401 2345 9994, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM.


Informacje w sprawie PES udzielane są pod numerami telefonów.


1. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PES.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PES.
3. Wzór wniosku o wystawienie zaświadczania o ocenach z PES.
4. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PES.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PES.
6. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PES i jej zwrot.