cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:


Zgłoszenie do PESDL następuje za posrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Konto zakłada się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl


W przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 19239, czynna całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta) oraz skrzynka e-mail smk-serwis@cez.gov.pl


Oświadczenie w sprawie uruchomienia Systemu Kształcenia Pracowników Medycznych oraz grup zawodowych diagnostów labolatoryjnych i farmaceutów, wraz z Instrukcją.


Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL.


Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek diagnosta laboratoryjny przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.


Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESDL. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.


Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL.


Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESDL.


W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać. z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.


Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia:


Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:


Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.


PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

  1. testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
  2. egzaminu ustnego.


Wynik PESDL jest przekazywany diagnoście laboratoryjnemu za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.


Wynik PESDL nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Wynik pozytywny z części PESDL jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany.


W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w ustalonym terminie, diagnosta laboratoryjny może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESDL.


Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał pozytywny wynik PESDL, otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany przez Dyrektora CEM w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej


Na wniosek diagnosty laboratoryjnego, który złożył PESDL, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESDL. Opłata wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy: 06 1010 0068 7900 9201 2345 9992, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta jest wynikiem błędu CEM.


Osoby przystępujące do PESDL w dziedzinie Laboratoryjna diagnostyka medyczna mogą skorzystać z wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które mogą być przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu. Wykaz ten został przygotowany przez Konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. CEM proponuje zapoznać się również z informacją Konsultanta krajowego, dotyczącą egzaminu praktycznego.


1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESDL.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESDL.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESDL.
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESDL.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESDL i jej zwrot.